ПРОЕКТ „МУЗЕЕН АНСАМБЪЛ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”

Репортажи по Проект"Музеен ансамбъл Пейо Крачолов Яворов"

Проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов” е финансиран в рамките на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

На 23 ноември 2011 година, кметът на Община Чирпан подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., с което стартира реализацията на проект № BG161PO001/3.1-03/2010/029 “Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов””.

 

 

Проектът е на стойност 1 370 040,69 лева и ще се реализира от ноември 2011 г. до ноември 2013 г.

Основната му цел е развитие на туристическа атракция „Музеен ансамбъл „П. К. Яворов” за постигане на конкурентоспособен и устойчив културно-познавателен туризъм в гр. Чирпан.

 

 

Предвижданите дейности по проекта са:

  • По основната атракция

 

Ремонт и реставрация на Къща-музей „П. К. Яворов"

  • По туристическата инфраструктура

Строително-монтажни ремонтни дейности на експозиционна зала, библиотека и архив на музея

Изграждане на малък културно-информационен център

  • Дребномащабна инфраструктура

Строително-ремонтни работи в района на Къща-музей „П. К. Яворов” – озеленяване, парково осветление и алейна мрежа, както и подобряване достъпа на лица с увреждания;

Изграждане на камерна сцена на открито - малък амфитеатър със специално озвучаване и сценично осветление. На нея ще се провеждат част от проявите на къщата-музей, които понастоящем се провеждат в малкия двор на къщата.

  • Доставка на оборудване за целите на проекта

Експозиционната зала, която се помещава в сградата до „Къща-музей „П. К. Яворов”, е от ключово значение за развитието на цялостен и специфичен туристически продукт, тъй като тя дава възможност за запознаване с богатия архивен фонд, представяне на живота, творчеството и съдбата на поета, както и за провеждане на беседи и събития с използване на модерна техника за информация и интерпретация. Поради тази причина за тази зала е предвидено доставянето на специално оборудване (витрини) за излагане на експонати от музейния фонд, система за симултанен превод и провеждане на многоезикови туристически беседи.

Предвидено e обзавеждане и за културно-информационния център.

  • Провеждане на дейности за маркетинг, популяризация и интерпретация на туристическата атракция:

Създаване на динамичен, атрактивен уебсайт на къщата-музей „П. К. Яворов”,

подготовка и издаване на справочник „Яворов пътеводител”, описващ местата, където поетът е живял работил и творил;

Издаване на бюлетин „Яворов лист”, съдържащ материали от проведени събития из културния календар на Къщата-музей „П. К. Яворов” и Община Чирпан като цяло.

  • Провеждане на обучение за екскурзоводи

Обучения на 3-ма служители, за целите на къщата-музей „П. К.Яворов".

За повече информация:

Румяна Делчева,

младши експерт „Европейски програми и проекти” при община Чирпан, координатор по проекта.

Тел.: 0416/ 99643, E-mail: qvorovchirpan@abv.bg

 

Презентация по проект „МУЗЕЕН АНСАМБЪЛ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”
Chirpan_Presentation.pptx (3Mb)

FinalPresentation.pptx (2Mb)